Karaski pansionaat

Karaski pansionaadi kodukord

Karaski pansionaati elama asumine

 • Karaski pansionaati elama asudes võtke kaasa vajaminevad dokumendid ja isiklikud esemed.
 • Pansionaadi elanik saab kasutamiseks voodivarustuse ja hügeenitarbed.
 • Elanik paigutatakse tuppa hooldekodu töötaja poolt vastavalt inimese tervisliku seisundile, erivajadusele, eale ja võimalustele.
 • Meie elanikele kuuluvad väärisesemed, raha ja dokumendid saab soovi korral anda juhataja kätte hoiule. Pansionaat ei vastuta isiklike varade eest tubades.

Karaski pansionaadi elanike õigused ja kohustused

Karaski pansionaadi elanikel on õigus:

 • Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.
 • Pöörduda kaebuse, küsimuste ja probleemide lahendamiseks, hooldustöötaja või juhataja poole.
 • Saada abi toimingutes, kui ise hakkama ei saa kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
 • Suhelda oma perekonnaga, sõpradega ja teiste hoolealustega.
 • Kasutada isiklikke esemeid, kaasa võib tuua televiisori (kokkuleppel juhatajaga), raadio, mööblit pansionaati elama tulles kaasa tuua ei või.
 • Suitsetada ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Lahkuda ajutiselt pansionaadist juhataja teadmisel.

Kuna pansionaat on koduks veel teistele inimestele, siis peab austama ka teiste elanike õigusi ja tervislikku seisundit.

Kliendile lisatoidu toomisel palun arvestada, et kliendi tuppa võib viia toitu ühe portsu kaupa. Hooldustöötaja jagab suurema koguse toidu portsudesse ja serveerib vaheampsudena.

Iga pansionaadi elanik:

 • Järgib pansionaadi sisekorra eeskirju, täidab hooldustöötaja ja juhataja seaduslikke korraldusi.
 • Hoiab vastavalt oma võimetele puhtust ja korda pansionaadi ruumides ja territooriumil.
 • Hoiab ja kasutab säästlikult pansionaadi vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, pansionaadist väljaviimine või müümine on keelatud.
 • Hoidub tegudest, mis kahjustavad pansionaadi mainet.

Karaski pansionaadis on keelatud:

 • Öörahu ajal (kella 22.00 - 06.00) siseneda teistesse tubadesse, rikkuda korda ja rahu.
 • Pansionaadis ja selle ümbruses käituda lärmakalt ja ebaviisakalt.
 • Tarvitada, hoida ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid.
 • Pansionaadil on õigus nimetatud ained konfiskeerida, koostades vastava akti.
 • Pilduda esemeid ja toidujäätmeid kanalisatsiooni või aknast välja.
 • Lamada üleriietes ja jalatsitega voodis.
 • Vägivald teiste suhtes.
 • Tuua ruumidesse ohtlike aineid ja esemeid, külm- või tulirelvi (k.a. isevalmistatud), neid seal hoida või kasutada.
 • Suitsetada siseruumides.
 • Teostada rahalisi tehinguid, laenata, mängida hasartmänge raha peale. Pansionaat ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest.
 • Viia ilma loata pansionaadi vara ühest ruumist teise või majast välja.
 • Tubades pesta ja kuivatada pesu, valmistada toitu, hoida või kasutada määrivaid, reostavaid asju ning kiirestiriknevaid toiduaineid.
 • Omada koduloomi ja -linde.
 • Lahkuda pansionaadist ette teatamata.
Kui klient kasutab hooldekodus isiklikku ratastooli, rulaatorit, raadiot jms. siis hooldekodu ei ole kohustatud katki minemise korral seda parandama. See kohustus jääb asja või seadme rentijale või omanikule.

Pansionaadist lahkumine

Pansionaadist lahkumine toimub seadusliku esindaja avalduse ja/või ülalpidamise- või majutuslepingu lõpetamise alusel. Lahkumisel antakse pansionaadi elanikule tagasi tema isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid. Vastutus Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab pansionaadi elanik isiklikult. Pansionaadi personal vastutab eeskirjadest kinnipidamise eest oma tööloleku ajal. Kodukorra teadlikul rikkumisel pansionaadi elaniku poolt rakendab personal või juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:

 • Suuline märkus.
 • Juhataja korraldusega noomitus
 • Juhataja korraldusega noomitus koos elaniku ülalpidamislepinguga lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse vastava omavalitsuse sotsiaaltöötajat.
 • Pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks.
 • Lepingu lõpetamine.

Mõjutusvahendite rakendamisel lisab juhtkond vastava dokumendi elaniku isiklikku toimikusse.

 • Kontakt:

  Juhataja: Kaidi Tilsen 56454744

  Email: karaski.pansionaat@gmail.com